rebecca malope inombolo yocingo mp3 download

Rebecca Malope – Isandla Mp3 Download

Rebecca Malope Isandla Mp3 Download. Released in 2017, Isandla is a popular gospel song written and performed by South African preacher and gospel music singer, Rebecca Malope.

The song was part of the album, Rebecca Malope Greatest Hits was released in 2018. Isandla is sung in the native South African language.

Rebecca Malope has headlined many gospel stages, bringing crowds to tears with powerful and spirit-filled performances.

Below you can download “Rebecca Malope – Isandla” on Zonkemusic.

DOWNLOAD AUDIO

Rebecca Malope – Isandla Lyrics

Jehovah Nkulukulu wami
Ngizisondeza phambi kwebuso bakho
Ngigucile ngamadolo ngibheke phansi
Ngizifihla ubuso bami nje ngiswabile nkosi
Ngiswabiswa imisebendzi yezandla zethu
Ngiswabiswa ububi izandla zethu ezibendza mihla yonke
Namhlanje nkos'yami yasemazulwini
Ngigucile ngyakuthandaza
Ngiyacela baba ngivumele ngikhulume nomuntu
Ngivumele somandla ngikhulume nesidalwa sakho

Namhlanje ngenze umbhuli wesandla
Ohh ungangenzi umahluleli nkos'yami
Ngenze umbhuli wesandla baba ungiphe amehlo omoya
Ohh mfowethu bheka isandla sakho
Namhlanje sivule usbhekisise
Ubone ukungcola nokuswabisa kwaso
Izolo lokhu besakha ngenhlonipho nothando olumangalisayo
Lapho sibambe khona sibamba kucine
Siduduza futhi sijabulisa

Ukufudumala kwaso kulalisa ngisho nosana oluncane
Namhlanje abazali bethu balele emathuneni
Ngenca yezandla zethu
Amakhaya ezihlobo nabangani avalwe ngamahlathi
Ngenca yezandla zethu
Isandla sala umuntu asithandaza
Aguce ngamadolo asincenga
Athi yooo, ungangibulali
Kodwa sona isandla sochubeka sihlabe kucitheke igazi
Sala ngisho ingane encane imemeza
Ngezwane ithi uyangilimaza
Kodwa sona sochubeka sihlabe kucitheke igazi

Isandla syakubhambhatha sikufudumeze
Uzwe imizwa yomzimba igijima
Sibuye sikwenzele ukudla sikufakele ushevu
Ufe uphele wonke umndeni
Namhlanje izandla zethu sishiye ishoshwa
Zashiya neyintandane
Imizi eminingi ikhala ibhungane ngenca yezandla zethu
Ngabe kwenzenjani ngezandla zethu
Mzalwane wami bheka izandla zakho, usbhekisise
Ngabe izandla zeciniso na
Ngabe isandla sakho isandla senyembezi na
Ngabe izandla zegazi na
Ngabe siyakha noma siyabhidliza na
Uthi u Davide indodana ka Nkulukulu
Oh ngyacela nkosi ngiwele ezandleni zakho
Ngingaweli ezandleni zomuntu
Ngoba isandla somuntu syasabekha Nkosi
Sidinga uncedo
Sidinga insindiso bawo
Oh Bawo hawukela izandla zethu
Faka uzwelo ezandleni zomuntu
Ngegama lenkosi yethu uJesu Krestu
Ngicela uthando ezandleni zomuntu
Faka inhlonipho ezandleni zomuntu
Oh! Nkos'yami asikuthumi baba
Syakucela nkosi
Nceda izandla zethu

Ngegama lenkosi yethu uJesu Krestu
Baba syakuthandaza
Sincede baba
Amen
Siyafa siyaphela sonke, sonke emhlabeni
Uh mas'khulume, mas'khulume
Mas'khulume